Xiaoxi Liu, New York 2019

Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 121)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 177)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 200)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 286)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 318)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 399)
Portfolio(20191016 – Shooting Xiaoxi Liu – 455)