Polaroids, Teneriffa 2018

Portfolio(20180510 – Gregor Traber 3er Pola – 1)
Portfolio(20180511 – Alexandra Burghardt 3er Pola – 1)
Portfolio(20180512 – Stephanie Bendrat 3er Pola – 1)
Portfolio(20180510 – Max Bayer 3er Pola – 1)