Simon Bayer (2), Stuttgart 2017

Portfolio(20171001 – Shooting Simon Bayer – 162)
Portfolio(20171001 – Shooting Simon Bayer – 152)
Portfolio(20171001 – Shooting Simon Bayer – 134)
Portfolio(20171001 – Shooting Simon Bayer – 149)2