Shohei Horiuchi, Masai Nishinari und Mayuko Yoshioka, Tokio 2019

Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 158-2)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 178)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 401)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 72)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 241)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 287)
Portfolio(20190510 – Shooting Shohei Horiuchi, Masai Nishinari, Mayuko Yoshioka – 329)