EnBW Pokal (analog), Stuttgart 2019

Portfolio(20190318 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 23)
Portfolio(20190318 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 1)
Portfolio(20190318 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 4)
Portfolio(20190319 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 35)
Portfolio(20190319 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 45)
Portfolio(20190318 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 9)
Portfolio(20190318 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 14)
Portfolio(20190319 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 60)
Portfolio(20190319 – Turnen EnBW Pokal (Hasselblad auf Kodak 400TX) – 59)